Bisdom roept op tot noveengebed voor bisschop Smeets

Het bisdom Roermond roept alle gelovigen in Limburg op om vanaf komende zaterdag 10 juli een noveen te houden voor een spoedig herstel van bisschop Harrie Smeets, die ernstig ziek is. Een noveen is een gebed dat negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Het bisdom heeft ook een speciale gebedstekst uitgegeven die hiervoor kan worden gebruikt. De tekst van het gebed is hieronder te lezen en /of te downloaden.

Het noveengebed begint met het bidden van Psalm 91 (90), gevolgd door een gebed met als titel ‘In Gods Naam mensen liefhebben’, wat refereert aan de wapenspreuk van bisschop Smeets. In het gebed voor de bisschop worden ook alle andere ernstig zieken ingesloten.

Kruisteken

Psalm 91 (90) De bescherming van de Allerhoogste

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,
die in de schaduw van de Almachtige woont,

Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.’

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
behoedt u voor de kwaadaardige tong.

Hij zal u met zijn vleugels beschermen, °
onder zijn wieken vindt u een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;

Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Al vallen er naast u duizend neer, °
tienduizend man aan uw zijde,
u zal het onheil niet deren.

Het zal gebeuren onder uw ogen,
ge zult de straf van de zondaars zien.

De Heer is immers uw toevlucht,
de Allerhoogste uw burcht.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.

Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voeten kwetsen.

U kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.

‘Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.

Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, °
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
zijn zegen zal hij ervaren.’

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken

Gebed

‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…

Weer van start…

Een mooie start van de wekelijkse gezellige middag georganiseerd door de Paus Franciscusgroep en het bewonersnetwerk Wijlre. Rond de 45 dorpsgenoten hebben elkaar na een roerige Coronaperiode weer mogen ontmoeten in het Wielderhoes. Na een kort welkomstwoord werd menig kaartje gelegd, drankje gedronken en natuurlijk gezellig bijgepraat. Veel ideeën voor nieuwe activiteiten, zoals jeu de boules, 60-jaren muziek en dansen werden genoemd als mogelijke nieuwe activiteiten.

Al met al, een zeer mooi begin van deze wekelijkse gezellige woensdagmiddag. Volgende week woensdag 14 juli van 13.00-17.00u zijn alle dorpsgenoten weer welkom in het Wielderhoes. 

Fotoreportage uit India

Vrijdagmorgen 9 juli is onze toekomstige kapelaan Vins Siju in Kottar, in het zuiden van India, tot diaken gewijd. Een impressie van de wijding in het bisschophuis aldaar:

Gezichten bij de nieuwe namen

Om Kapelaan Marthoma Alexander en kapelaan Vins Siju, die vanaf 1 september in de parochies van Slenaken, Epen en Mechelen, Gulpen en Wijlre werkzaam zullen zijn alvast een gezicht te geven voor U allen:

Kapelaan Marthoma Alexander:

Kapelaan Vins Siju:

Welkom aan beiden!

Nieuwe benoemingen

In een aantal omliggende parochies zijn dit weekeinde nieuwe benoemingen bekend gemaakt. Het gaat om een nieuwe pastoor en twee kapelaans voor de parochies Epen, Mechelen en Slenaken.

Pastoor-deken Paul Bronneberg (55) van Gulpen is met ingang van 1 juli benoemd tot pastoor van de parochiefederatie EMS. Dat zijn de parochies Sint-Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in Mechelen en H. Remigius in Slenaken. Hij volgt hier pastoor Rick van den Berg op, die om gezondheidsredenen zijn taak heeft moeten neerleggen. Bronneberg blijft daarnaast pastoor van parochie H. Petrus in Gulpen en H. Gertrudis in Wijlre en deken van het dekenaat Gulpen.

In dezelfde parochies (Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken) wordt met ingang van 1 september ook kapelaan Marthoma Alexander (32) benoemd als assistent van deken Bronneberg. Kapelaan Alexander was tot nu toe actief in de parochies van Venray en Smakt en de dorpen Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide. Alexander komt oorspronkelijk uit India. Hij werd twee jaar geleden tot priester gewijd en was sindsdien actief in Venray.

Deze zomer wordt Vins Siju Bysingh (31) in zijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. Met ingang van 1 september wordt hij benoemd tot diaken-assistent in de parochies van Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken. Het is de bedoeling dat Siju volgend jaar tot priester wordt gewijd.

Bronkzondag op de Gulperberg

Omdat de traditionele Bronk nog niet mag uitgaan, werd in Gulpen op zondag 4 juli de H. Mis opgedragen op de berg bij het Mariabeeld. Een stralende zon verwarmde de vele aanwezigen op deze mooie plek. De bloemen en vaantjes in geel en wit zorgden voor de sfeer van de Bronk, zoals die hoort bij Sacramentsdag. Aan het einde van de H. Mis werd de zegen met het Allerheiligste gegeven, een ‘Urbi’ over de dorpen Gulpen en Wijlre beneden in het Geuldal, vanaf de berg mooi te overzien.

Met heel veel dank aan de vele vrijwilligers, van het Mariacomité en allen die deze ‘buitenkerk’ zo mooi verzorgden.

“De Moes” voor Jan Mullenders

Vanwege zijn vele jaren inzet voor de parochie als lid van het zangkoor en de commissie, als koster, lector en allround klusjesman ontving Jan Mullenders onlangs“De Moes”, een parochieonderscheiding in de Gertrusparochie in Wijlre. Jan wordt gesteund door José, die ook als vrijwilliger de kerk poetst en het parochieblad bezorgt. 
Jan en José, dank je wel en proficiat!

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑