Met Moeder Maria onder het kruis

Bij het schrijven van dit stukje vieren we in de kerk het feest van Kruisverheffing (14 sept) en Maria, moeder van Smarten (15 sept).
Ook wij dragen onze dagelijkse zorgen en pijnen, en mogen telkens opkijken naar het Kruis om kracht en troost te vragen. Ook onze hemelse moeder Maria. Want, wat heeft zij niet moeten meemaken?

We kijken misschien terug op een vreemde zomervakantie. De coronapandemie heeft menig reisplan omver geworpen en daar kwam de overstroming nog bij. Meer dan ooit worden niet alleen aan wetenschappers vragen gesteld om uitleg, maar menigeen zal z’n ogen omhoog heffen en God vragen: “Waar ben je? Kom ons te hulp!”

Op zulke momenten van zware beproeving is vertrouwensvol opkijken naar het kruis best wel zwaar. Misschien juist daarom dat ons Maria, als onze hemelse moeder, geschonken is. Zij staat ons als voorbeeld, om door de pijn en zorg heen, te blijven opkijken naar Hem. Hij, die niet vluchtte maar Zijn leven gaf. Haar Zoon. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

In deze oktobermaand, toegewijd aan de rozenkrans, worden wij uitgenodigd om op haar voorspraak te komen tot haar Zoon. Door het bidden van de rozenkrans het vertrouwen uitspreken dat ons het lijden niet wordt weggenomen, maar ons de kracht geschonken wordt om dit te dragen. Meer nog, de bereidheid tonen om mee te werken om het lijden van elkaar te verlichten.

Wees er verzekerd van, zo’n vertrouwen doet ons op een andere manier opkijken naar het kruis!

P. Bronneberg, pastoor-deken

Financieel overzicht parochie Gulpen 2020

In het parochieblad van oktober is het financieel overzicht voor 2020 geplaatst, maar er is een deel van de tekst weggevallen. Vandaar hieronder nogmaals de volledige uitleg.

Het jaar 2020 heeft door de coronacrisis bijzondere situaties opgeleverd. In de financiën van de parochie is dit het duidelijkst te zien in de opbrengsten uit collectes en stipendia (de bijdragen voor misintenties). De maanden waarin geen publieke vieringen plaats mochten vinden, hebben gezorgd voor een sterke afname van de inkomsten die verbonden zijn aan de Mis en andere kerkelijke vieringen.

Daar staat dan een sterke stijging van de kaarsengelden tegenover. Tijdens de lockdown is het kerkgebouw altijd toegankelijk gebleven voor het aansteken van een kaarsje. Hier is duidelijk veel gebruik van gemaakt.

De parochie heeft het bijzondere jaar 2020 met een tekort van iets meer dan 10.000 euro afgesloten. In 2019 was er nog een klein positief saldo, maar dit kwam vooral door één grote gift. Zonder deze gift zou het resultaat van 2019 nagenoeg gelijk zijn aan dat van 2020. Enerzijds is het goed dat de coronacrisis de financiën van de parochie – in zijn geheel gezien – niet al te erg verstoord lijkt te hebben. Anderzijds blijkt uit de jaarcijfers maar weer eens dat de parochie uw (structurele) bijdragen hard nodig heeft.

Dank aan allen die via de gezinsbijdrage, via een grote of kleine gift, via de collectes, enzovoorts, het werk van de parochie ondersteunen. De vele kaarsen die tijdens de lockdown aangestoken zijn, laten zien dat er ook in de huidige maatschappij nog altijd behoefte is aan de kerk als plek van bezinning en gebed. Alleen samen kunnen we het (financieel) mogelijk blijven maken dat onze kerk die plek behoudt als plaats van gebed en verkondiging van de Blijde Boodschap.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑