Mooi Piëtabeeld in de kerk van Gulpen

Op de dag dat we als kerk de gedachtenis vieren van O.L.V. Moeder van Smarten, 15 september, ontvangt de parochiekerk van Gulpen een mooi beeld: Maria, met de gestorven Christus op haar schoot, ook wel bekend als “Piëta”. Dit beeld is afkomstig uit de kapel van het klooster van Wittem. Nu is dit geplaatst in de gedachteniskapel van Gulpen, waar we allen dierbare overledenen gedenken. Maria, die zelf zoveel smarten gedragen heeft, wijst ons tevens de weg naar de Barmhartige Jezus. Ook wij mogen daarom, op voorspraak van Maria, onze noden tot God brengen. 

Dankbaar hebben we dit geschenk aangenomen. we zijn er van overtuigd dat velen bij Maria de troost en de kracht zullen vinden!

Gegevens uit de inventarislijst van Wittem
Piëta: Maria houdt het dode lichaam van Christus op haar schoot. Achter haar staat het kruis; over de dwarsbalken hangt de lijkwade; waar de kruisbalken elkaar kruisen is een reliekhouder aangebracht met een relikwie van het H. Kruis. Maria’s sluier en kleed en de lendendoek zijn versierd met verguld gepolychromeerde ornamentatie van granaatappelmotieven. Gepolychromeerd hout.

De herkomst van het beeld is ook interessant en daarom is het mooi dat het een mooie plaats dichtbij Wittem heeft gekregen en bovendien een betekenisvolle plek in de gedachteniskapel van de overleden parochianen.
De piëta was een geschenk van pater Bernard Hafkenscheid in 1860 ter bevordering van de devotie tot de Moeder van Smarten; het werd geplaatst in de voormalige Theresiakapel naast het koor van de kloosterkerk in Wittem. Aan het gebed bij dit beeld was een aflaat verbonden. Deze was vroeger vermeld op het fries: “Ablass von 7 Jahren und siebenmal 40 Tagen so oft man vor diesen Altare zu Ehren der 7 Schmerzen 7 Ave Maria betet (Pius IX, 24 Juni 1860)”. Het beeld is mogelijk afkomstig uit een van de Roermondse beeldhouwateliers. Hieronder de oorspronkelijke plaats in de voormalige Theresiakapel in klooster Wittem.

Welkom stagiair Stefano Bruno

Ik ben Stefano Bruno en ik kom uit Calabrië (Zuid-Italië) vandaan. Ik ben 24 jaar oud en ik hoop komend september aan mijn zesde en dus laatste jaar van de studie te beginnen aan het Grootseminarie Rolduc. Daar volg ik mijn opleiding wat de studie betreft; de rest van mijn opleiding speelt zich af in het Grootseminarie Redemptoris Mater te Cadier en Keer. Zes jaar geleden, na een periode van onderscheiding in het kader van de Neocatechumenale Weg, heb ik me beschikbaar gesteld om de roeping tot het priesterschap te volgen in welk werelddeel dan ook. Toen kwam ik per loting naar Nederland, in het bisdom Roermond.

Van huis uit ben ik katholiek: ik was actief in mijn parochie als misdienaar en als cantor en ik deed tevens mee, net als de rest van mijn familie, aan de Neocatechumenale Weg. Als adolescent ging ik wel naar de Kerk maar tegelijk heb ik mijn geluk willen zoeken buiten God om, in wereldse zaken. Dingen als: succes, verkeringen, aanzien van anderen krijgen, goede resultaten op school of in de sport, zijn allemaal mooi maar het geluk dat ze verschaffen is niet blijvend maar kortstondig, houdt snel op en laat je leeg achter. Daarin het leven te zoeken heeft mij pijn veroorzaakt. Om gewaardeerd te worden door anderen moest ik altijd mij a.h.w. “verkleden”, een soort “masker” dragen, want ik was bang om mijzelf te laten zien, met al mijn fouten, zonden, tekortkomingen. Mede dankzij de Neocatechumenale Weg heb ik ervaren dat God mij kent en van mij houdt zoals ik ben; met zijn liefde heeft Hij altijd vergeven, Hij heeft nooit onverschillig mij de rug toegekeerd maar telkens als ik viel heeft Hij mij met barmhartigheid en geduld doen opstaan. Deze ervaring van de liefde van God staat centraal in mijn roeping geschiedenis.

Op mijn 14de heb ik Gods roepstem gehoord in het kader van WJD (Wereld-Jongeren-Dag) in Madrid. Sindsdien heb ik die stem, vooral op de moeilijke, beslissende momenten telkens gehoord. Ook al kwamen er twijfels op, heeft God me nooit verlaten, met zijn trouw is Hij nooit van mijn zijde geweken. Dat heb ik vooral meegemaakt op de momenten van crisis, van bijna vertwijfeling, tijdens de priesteropleiding. Zo´n moment was bijvoorbeeld de dood van mijn vader, 3 jaar geleden. Daarbij heb ik de steun van God bijzonder ervaren: ik weet zeker dat Hij bij mij en heel mijn familie was. In de uitvaart hebben wij, door Gods genade, mogen getuigen van ons geloof in de verrijzenis en het werd een “feest”: mijn moeder heeft toen gewild dat de Kerk versierd zou worden met veel bloemen, net als voor een huwelijk, en dat de klokken feestelijk zouden luiden.

Bijna aan het einde van mijn opleiding mag ik hier mijn pastorale stage komen lopen, waar ik heel dankbaar voor ben. In het bewustzijn van mijn zwakheden en tekortkomingen wil ik mij nog eens aanbevelen aan uw gebed. Ik ben er zeker van dat de leiding van Deken Bronneberg en de steun van u allemaal mij op weg zullen helpen naar het volbrengen van de wil van God (als Hij blieft), het priesterschap. 

“Zie de vogels in de lucht en de bloemen op het veld…”

Bij het schrijven van dit stukje trekken ontelbaar velen weer op naar hun vakantiebestemming. Vaak heel ver weg, urenlange reizen en files trotserend. Je moet er wel wat voor over hebben, is mijn gedachte!

Genietend van een heerlijk kop koffie aan de keukentafel zie ik plotseling een heel klein vogeltje op het dakterras. Een beetje muskleurig, maar fijner gebouwd en met een heel beweeglijk staartje. IJverig zocht ’t naar iets lekkers. Telkens als dit vogeltje even op vloog zag ik een oranjebruine flits in zijn staart veertjes. Geregeld bleef ’t even stilstaan en trilde dan hevig met dat wonderlijke staartje. Alsof het telkens even polste hoe ‘t het ervoor stond, zo tussen hem en mij.

Ja, zo gebeuren er vaak wonderlijk mooie dingen voor je ogen, als je ‘t tenminste wil zien! Gewoon thuis, maar ook op andere vakantieplaatsen. Misschien zelfs wanneer je in de file geduldig staat te wachten…

Deze wonderlijke mooie dingen zijn allemaal een gave van onze goede God. Evenals wijzelf! Die maken ons blij en hoopvol.

Ik hoop dat u allen, waar dan ook, een mooie vakantie hebt gehad. Hebt mogen genieten van de schoonheid van Gods schepping. Ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus het zegt. Met hernieuwde kracht mogen we nu verder zorg dragen voor de Schepping.

P. Bronneberg, pastoor-deken

Communievieringen 12 september

In onze beide parochies waren op zondag 19 september 1e H. Communievieringen. Eindelijk, na lang wachten, hebben de kinderen een nieuwe stap kunnen zetten op weg naar een volwassen geloof.

Hartelijk proficiat aan alle kinderen en hun families!

Vrijwilligersdag Gulpen op 19 september

Op zondag 19 september na de H. Mis van 11.00 uur is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de parochie. Heeft U zich nog niet aangemeld, dat kan nog op het parochiekantoor of bij Ellen Jongen, 06-43834686.

Na een bewogen tijd kunnen we weer samen komen en namens het kerkbestuur en pastoraal team onze hartelijke dank uitdrukken voor de zo gewaardeerde en onmisbare inzet, ook tijdens de lockdown periodes.

Tot zondag!

Bisdom roept op tot noveengebed voor bisschop Smeets

Het bisdom Roermond roept alle gelovigen in Limburg op om vanaf komende zaterdag 10 juli een noveen te houden voor een spoedig herstel van bisschop Harrie Smeets, die ernstig ziek is. Een noveen is een gebed dat negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Het bisdom heeft ook een speciale gebedstekst uitgegeven die hiervoor kan worden gebruikt. De tekst van het gebed is hieronder te lezen en /of te downloaden.

Het noveengebed begint met het bidden van Psalm 91 (90), gevolgd door een gebed met als titel ‘In Gods Naam mensen liefhebben’, wat refereert aan de wapenspreuk van bisschop Smeets. In het gebed voor de bisschop worden ook alle andere ernstig zieken ingesloten.

Kruisteken

Psalm 91 (90) De bescherming van de Allerhoogste

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,
die in de schaduw van de Almachtige woont,

Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.’

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
behoedt u voor de kwaadaardige tong.

Hij zal u met zijn vleugels beschermen, °
onder zijn wieken vindt u een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;

Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Al vallen er naast u duizend neer, °
tienduizend man aan uw zijde,
u zal het onheil niet deren.

Het zal gebeuren onder uw ogen,
ge zult de straf van de zondaars zien.

De Heer is immers uw toevlucht,
de Allerhoogste uw burcht.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.

Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voeten kwetsen.

U kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.

‘Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.

Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, °
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
zijn zegen zal hij ervaren.’

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken

Gebed

‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…

Weer van start…

Een mooie start van de wekelijkse gezellige middag georganiseerd door de Paus Franciscusgroep en het bewonersnetwerk Wijlre. Rond de 45 dorpsgenoten hebben elkaar na een roerige Coronaperiode weer mogen ontmoeten in het Wielderhoes. Na een kort welkomstwoord werd menig kaartje gelegd, drankje gedronken en natuurlijk gezellig bijgepraat. Veel ideeën voor nieuwe activiteiten, zoals jeu de boules, 60-jaren muziek en dansen werden genoemd als mogelijke nieuwe activiteiten.

Al met al, een zeer mooi begin van deze wekelijkse gezellige woensdagmiddag. Volgende week woensdag 14 juli van 13.00-17.00u zijn alle dorpsgenoten weer welkom in het Wielderhoes. 

Fotoreportage uit India

Vrijdagmorgen 9 juli is onze toekomstige kapelaan Vins Siju in Kottar, in het zuiden van India, tot diaken gewijd. Een impressie van de wijding in het bisschophuis aldaar:

Gezichten bij de nieuwe namen

Om Kapelaan Marthoma Alexander en kapelaan Vins Siju, die vanaf 1 september in de parochies van Slenaken, Epen en Mechelen, Gulpen en Wijlre werkzaam zullen zijn alvast een gezicht te geven voor U allen:

Kapelaan Marthoma Alexander:

Kapelaan Vins Siju:

Welkom aan beiden!

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑