Zegenen van adventskransen

Het komend weekend begint de Advent. In onze kerken wordt de adventskrans gezegend en de eerste kaars ontstoken, waarmee de voorbereidingstijd op kerstmis begint. Velen van U hebben ook thuis de gewoonte een adventskrans op tafel te plaatsen. U bent uitgenodigd uw krans voor thuisgebruik op zaterdag 27 november of zondag 28 november mee te brengen naar één van de H. Missen, waar deze dan samen met de grote adventskrans in de kerk gezegend zullen worden.

Hubertusmis Gulpen

Hier enkele foto’s van het feest van de H. Hubertus in Gulpen op 6 november. Traditioneel mét de gezegende Hubertusbroodjes en ee feestelijke opluistering, maar door Covid zonder de jachthoornblazers en zonder vervolgens de traditionale markt en paardenzegening. Wij hopen, met velen , dat het volgend jaar anders zal zijn.

Een korte levensgeschiedenis van de H. Hubertus, zoals die te vinden is op Wikipedia:

Hubertus was een zoon van Bertrand, de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Hij ging naar het Neustrische hof van Theuderic III in Parijs, maar ging net als veel edelen, vanwege hofmeier Ebroin, naar het Austrasische hof in Metz. Daar werd hij hartelijk door hofmeier Pepijn van Herstal ontvangen en kreeg ook hier een hoge functie. Na de dood van zijn vrouw Floribanne, bij de geboorte van hun zoon Floribertus, trok hij zich terug in de Ardennen, waar hij zich aan het jagen overgaf.
Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Deze legende werd pas vanaf de 15e eeuw met het leven van Hubertus verbonden.

Hubertus’ leven als geestelijke

Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Hubertus’ broer Odo de Grote werd Floribertus’ voogd. Tijdens Hubertus’ afwezigheid, hij was op pelgrimage naar Rome om paus Sergius I te ontmoeten, werd Lambertus door volgelingen van Pepijn vermoord. Hubertus volgde Lambertus op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (rond 718). Boven het graf van Lambertus werd de Sint-Lambertuskathedraal opgericht, die in 1794 werd verwoest. Hubertus verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België veel kerken naar hem zijn vernoemd.

Bezoek van de bisschop

Afgelopen weekend was onze Bisschop, Harrie Smeets, te gast in de St. Petruskerk.
In 2019 bezocht hij alle dekenaten van het Bisdom, toen als nieuwe bisschop. Nu hij door ziekte zijn werkzaamheden in mindere mate kan uitvoeren, brengt hij toch af en toe een bezoek aan parochies in zijn bisdom om met de gelovigen de eucharistie te vieren.

Na afloop van de viering was er even tijd voor de aanwezigen om een woordje met de bisschop te spreken. Laten wij als parochie ook voor hem blijven bidden, om kracht en geloof, voor hem en voor alle zieken.

Zaterdag 6 november:
10.00 uur H. Mis bgv Sint Hubertus in Gulpen. U bent van harte welkom

Gebed voor Allerheiligen/Allerzielen

Op 1 en 2 november gedenken wij alle heiligen die bij naam gekend zijn en zij die niet bij naam gekend zijn, en onze dierbare overledenen.

God van ons leven,
wij danken U voor al uw heiligen:
de grote en de kleine mensen
die ons zijn voorgegaan
op de weg van uw licht.

Voor de vurige getuigen
en de sterke strijders,
voor de stille hoorders
en de zwijgzame ‘doeners’

Om de bezielde mensen
die misschien anders geloofden dan wij
en voor al die anderen
die uw zaak behartigen
zonder Uw naam te kennen of te belijden.

Voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren
die ons een teken gaven
of ons een weg hebben gewezen,
voor alle heiligen van vandaag

U alleen kent hun naam.

Met Moeder Maria onder het kruis

Bij het schrijven van dit stukje vieren we in de kerk het feest van Kruisverheffing (14 sept) en Maria, moeder van Smarten (15 sept).
Ook wij dragen onze dagelijkse zorgen en pijnen, en mogen telkens opkijken naar het Kruis om kracht en troost te vragen. Ook onze hemelse moeder Maria. Want, wat heeft zij niet moeten meemaken?

We kijken misschien terug op een vreemde zomervakantie. De coronapandemie heeft menig reisplan omver geworpen en daar kwam de overstroming nog bij. Meer dan ooit worden niet alleen aan wetenschappers vragen gesteld om uitleg, maar menigeen zal z’n ogen omhoog heffen en God vragen: “Waar ben je? Kom ons te hulp!”

Op zulke momenten van zware beproeving is vertrouwensvol opkijken naar het kruis best wel zwaar. Misschien juist daarom dat ons Maria, als onze hemelse moeder, geschonken is. Zij staat ons als voorbeeld, om door de pijn en zorg heen, te blijven opkijken naar Hem. Hij, die niet vluchtte maar Zijn leven gaf. Haar Zoon. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

In deze oktobermaand, toegewijd aan de rozenkrans, worden wij uitgenodigd om op haar voorspraak te komen tot haar Zoon. Door het bidden van de rozenkrans het vertrouwen uitspreken dat ons het lijden niet wordt weggenomen, maar ons de kracht geschonken wordt om dit te dragen. Meer nog, de bereidheid tonen om mee te werken om het lijden van elkaar te verlichten.

Wees er verzekerd van, zo’n vertrouwen doet ons op een andere manier opkijken naar het kruis!

P. Bronneberg, pastoor-deken

Financieel overzicht parochie Gulpen 2020

In het parochieblad van oktober is het financieel overzicht voor 2020 geplaatst, maar er is een deel van de tekst weggevallen. Vandaar hieronder nogmaals de volledige uitleg.

Het jaar 2020 heeft door de coronacrisis bijzondere situaties opgeleverd. In de financiën van de parochie is dit het duidelijkst te zien in de opbrengsten uit collectes en stipendia (de bijdragen voor misintenties). De maanden waarin geen publieke vieringen plaats mochten vinden, hebben gezorgd voor een sterke afname van de inkomsten die verbonden zijn aan de Mis en andere kerkelijke vieringen.

Daar staat dan een sterke stijging van de kaarsengelden tegenover. Tijdens de lockdown is het kerkgebouw altijd toegankelijk gebleven voor het aansteken van een kaarsje. Hier is duidelijk veel gebruik van gemaakt.

De parochie heeft het bijzondere jaar 2020 met een tekort van iets meer dan 10.000 euro afgesloten. In 2019 was er nog een klein positief saldo, maar dit kwam vooral door één grote gift. Zonder deze gift zou het resultaat van 2019 nagenoeg gelijk zijn aan dat van 2020. Enerzijds is het goed dat de coronacrisis de financiën van de parochie – in zijn geheel gezien – niet al te erg verstoord lijkt te hebben. Anderzijds blijkt uit de jaarcijfers maar weer eens dat de parochie uw (structurele) bijdragen hard nodig heeft.

Dank aan allen die via de gezinsbijdrage, via een grote of kleine gift, via de collectes, enzovoorts, het werk van de parochie ondersteunen. De vele kaarsen die tijdens de lockdown aangestoken zijn, laten zien dat er ook in de huidige maatschappij nog altijd behoefte is aan de kerk als plek van bezinning en gebed. Alleen samen kunnen we het (financieel) mogelijk blijven maken dat onze kerk die plek behoudt als plaats van gebed en verkondiging van de Blijde Boodschap.

Gregoriuskoor weer uit startblokken

Zondag 19 september was het zover: De eerste keer weer een H. Mis opluisteren met het koor. De leden hadden er zin in, en het was mooi om weer koorzang in de Petruskerk te horen klinken, juist op de vrijwilligersdag.

Het was ook een goede manier om, al zingend, afscheid te nemen van Chris Manusama, onze dirigent die de afgelopen vijf jaar het koor heeft geleid.

Chris, met heel veel dank voor de fijne samenwerking deze jaren, en met onze beste wensen voor je gezondheid, zwaaien we jou uit. Het ga je goed!

Mooi Piëtabeeld in de kerk van Gulpen

Op de dag dat we als kerk de gedachtenis vieren van O.L.V. Moeder van Smarten, 15 september, ontvangt de parochiekerk van Gulpen een mooi beeld: Maria, met de gestorven Christus op haar schoot, ook wel bekend als “Piëta”. Dit beeld is afkomstig uit de kapel van het klooster van Wittem. Nu is dit geplaatst in de gedachteniskapel van Gulpen, waar we allen dierbare overledenen gedenken. Maria, die zelf zoveel smarten gedragen heeft, wijst ons tevens de weg naar de Barmhartige Jezus. Ook wij mogen daarom, op voorspraak van Maria, onze noden tot God brengen. 

Dankbaar hebben we dit geschenk aangenomen. we zijn er van overtuigd dat velen bij Maria de troost en de kracht zullen vinden!

Gegevens uit de inventarislijst van Wittem
Piëta: Maria houdt het dode lichaam van Christus op haar schoot. Achter haar staat het kruis; over de dwarsbalken hangt de lijkwade; waar de kruisbalken elkaar kruisen is een reliekhouder aangebracht met een relikwie van het H. Kruis. Maria’s sluier en kleed en de lendendoek zijn versierd met verguld gepolychromeerde ornamentatie van granaatappelmotieven. Gepolychromeerd hout.

De herkomst van het beeld is ook interessant en daarom is het mooi dat het een mooie plaats dichtbij Wittem heeft gekregen en bovendien een betekenisvolle plek in de gedachteniskapel van de overleden parochianen.
De piëta was een geschenk van pater Bernard Hafkenscheid in 1860 ter bevordering van de devotie tot de Moeder van Smarten; het werd geplaatst in de voormalige Theresiakapel naast het koor van de kloosterkerk in Wittem. Aan het gebed bij dit beeld was een aflaat verbonden. Deze was vroeger vermeld op het fries: “Ablass von 7 Jahren und siebenmal 40 Tagen so oft man vor diesen Altare zu Ehren der 7 Schmerzen 7 Ave Maria betet (Pius IX, 24 Juni 1860)”. Het beeld is mogelijk afkomstig uit een van de Roermondse beeldhouwateliers. Hieronder de oorspronkelijke plaats in de voormalige Theresiakapel in klooster Wittem.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑